REGULAMIN PROJEKTU „CERTYFIKAT GRAMY FAIR” MUSICODEX

 W skrócie:

 1. Przyznanie certyfikatu potwierdza dokumentacja wewnętrzna oraz rollup, który Partner otrzymuje od Musicodex do stosowania podczas wydarzeń i koncertów.
 2. Każdy Partner bierze udział w przygotowaniu materiału dotyczącego certyfikacji.
 3. Każdy Partner otrzymuje dostęp do newslettera.
 4. Każdy Partner ma możliwość zadawania pytań w dziale Q/A.
 5. Każdy Partner otrzymuje w ramach certyfikacji dokumenty, które Musicodex będzie bezpłatnie aktualizować w razie zmian przepisów zgodnie z treścią umowy z Musicodex.
 6. Zasady i wartości Musicodex, które należy stosować – opisane szczegółowo w pkt III.
 7. W celu przeciwdziałania konfliktom Musicodex wymaga stosowania arbitrażu specjalistycznego przez Partnera – szczegółowo w pkt II.
 8. Konsekwentnie dbamy o porządek prawny i stosujemy wykluczenia – szczegółowo w pkt II.
 9. Przez Partnera rozumie się: Artystę, Producenta, Organizatora, Wydawcę, Zespół muzyczny, managera zespołu muzycznego lub inną osobę w zależności od ustaleń z Musicodex.

 Pełna treść regulaminu:

I. IDEA PROJEKTU

 1. Celem projektu „Certyfikat Gramy Fair” („Certyfikat”) jest promowanie i wyróżnianie podmiotów w branży muzycznej („Partnerzy”), które zobowiązują się prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki przyjętymi w środowisku muzycznym.
 2. W ramach nadania Certyfikatu Musicodex udziela licencji na rzecz Partnera do korzystania z oznaczenia „Musicodex”, zarejestrowanego jako znak towarowy nr zgłoszenia Z.539506 zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Projekt jest realizowany przez Musicodex – prawnicy od muzyki w związku z doświadczeniem w kompleksowej obsłudze podmiotów związanych z branżą muzyczną.

 II. CERTYFIKACJA

 1. Certyfikatem po nadaniu przez Musicodex mogą posługiwać się Partnerzy przez których rozumie się w szczególności: Artystę, Producenta, Organizatora, Wydawcę, Zespół muzyczny, Managera zespołu muzycznego lub inną osobę w zależności od ustaleń z Musicodex.
 2. Decydując się na korzystanie z Certyfikatu, Partnerzy akceptują zasady Regulaminu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Certyfikat wręczany jest Partnerom w formie elektronicznej – w szczególności w formie linku do Certyfikatu znajdującego się na stronie internetowej Musicodex, musicodex.pl („Musicodex.pl”) oraz w formie fizycznej.
 4. Certyfikat potwierdza dokumentacja wewnętrzna oraz rollup, który Partner może prezentować w widocznym miejscu podczas wydarzeń organizowanych przez Partnera, w tym koncertów.
 5. Certyfikat w formie elektronicznej może być zamieszczony na stronie internetowej Partnera z odnośnikiem do Certyfikatu znajdującego się na Musicodex.pl. Musicodex udostępni link do strony internetowej Partnera na stronie Musicodex.pl.
 6. Partnerzy, wraz z Certyfikatem otrzymają dostęp do grupy na Facebooku, o której mowa w III pkt. 1. oraz do newslettera, o którym mowa w III pkt. 3, 2).
 7. W ramach grupy Partnerzy mają możliwość zadawania pytań a Musicodex udzieli odpowiedzi na wybrane pytania przynajmniej raz miesiącu w ramach Q/A.
 8. Wobec uzyskania Certyfikatu do obowiązków Partnera należy:

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa autorskiego,

b) zapoznanie się i stosowanie się do zasad wyrażonych w przekazanych przez Musicodex materiałach, dołączonych do Certyfikatu,

c) poszanowanie opinii innych osób oraz pytań wyrażanych w udostępnianych materiałach, grupie na Facebooku lub innych forach;

d) obowiązkowe podejmowanie w celu zapobiegania konfliktom oraz przeciwdziałania długotrwałym sporom sądowym arbitrażu specjalistycznego prowadzonego przez podmiot rekomendowany przez Musicodex (dotyczy sporów, których stroną jest Partner, w tym sytuacjach, w których dochodzi do sporu wewnętrznego),

e) postępowanie zgodnie z zasadami etyki przyjętymi w branży,

f) udział w nagraniu dotyczącym projektu Certyfikatu.

 1. Partner otrzymuje w ramach certyfikacji dokumenty, zawierające wskazówki i informacje mając na celu zgodne z prawem i efektywne prowadzenie działalności muzycznej.
 2. Musicodex zapewnia bieżącą aktualizację przekazanych dokumentów oraz gwarantuje, że w przypadku zaistnienia potrzeby, wynikającej ze zmiany przepisów lub praktyki, poinformuje Partnerów oraz wprowadzi stosowne zmiany. Partner zobowiązuje się zastosować do zaleconych przez Musicodex zmian.
 3. Partner może zostać wykluczony na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym zostać pozbawiony prawa do posługiwania się Certyfikatem w przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu, w szczególności zasad ujętych w pkt. 8 i 9. W takim przypadku wygasa licencja, o której mowa w I pkt 2.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MUSICODEX

 1. „Po pierwsze profesjonalizm” – Musicodex gwarantuje, że rekomendowane rozwiązania są sprawdzone i skuteczne. Każdemu Partnerowi zapewniony zostaje bezpłatny udział w grupie Musicodex, w której udzielone zostaje wsparcie przedstawicielom branży muzycznej dotyczące bezpośrednio działalności: twórców, managerów i producentów, wydawców oraz organizatorów koncertów.
 2. „Stawiamy na jakość” – Partnerzy mogą mieć pewność, że Musicodex to jakość, dlatego w ramach współpracy i po uzgodnieniu szczegółów:

a) Partner wyraża zgodę na publiczne informowanie przez Musicodex o przyznaniu mu Certyfikatu;

b) Partner wyraża zgodę na wsparcie inicjatyw Musicodex w mediach społecznościowych Partnera, w tym zamieszczenie linku prowadzącego do informacji o Certyfikacie.

 1. „Budujemy relacje” – Musicodex to nie tylko miejsce do załatwiania spraw. W ramach relacji:

a) zalecane jest dążenie do podzielenia się owocami pracy Partnera przez przesłanie na rzecz Musicodex co najmniej trzech egzemplarzy swojego albumu, książki, filmu, czy innego przejawu twórczości artystycznej. Pozwoli to lepiej się poznać i zrozumieć oraz zaproponować Partnerowi ciekawe rozwiązania pomocne w jego działalności;

b) zalecane jest aby Partner wykorzystał w pełni treść materiałów informacyjnych, w tym newslettera, w ramach prowadzonej działalności.

 1. „Przede wszystkim zaufanie” – Partnerzy zawsze mogą liczyć na dyskrecję i poufność. Zaufanie jest kluczem do efektywnej współpracy i dobrych relacji.
 2. „Zaangażowanie i terminowość” – Musicodex konsekwentnie stosuje tę zasadę w relacjach wewnętrznych jak również zewnętrznych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Musicodex zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
 2. O zmianach treści Regulaminu Partner zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Musicodex informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.musicodex.pl.

 

 

 

 

Translate »