Co powinna zawierać licencja?

 w Strona główna

Umowa licencyjna powinna zawierać wiele istotnych postanowień. W artykule znajdziesz 3 najważniejsze wskazówki jak przygotować umowę licencji!

Umowa licencji powinna zawierać:

Zezwolenie autora na korzystanie z utworu – pola eksploatacji

W prawie autorskim obowiązuje wymóg specyfikacji pól eksploatacji, co oznacza, że licencja obejmować będzie tylko te pola, które zostały wyraźnie wskazane.

Jeżeli np. książka ma zostać wydana w wersji tradycyjnej, należy zastrzec, że autor zezwala zarówno na druk książki jak i na jej wprowadzenie do obrotu (sprzedaż) przez wydawcę. Jeżeli planujemy wydanie także w innych postaciach (np. ebook, audiobook), trzeba to wyraźnie zastrzec.

Wynagrodzenie twórcy w umowie licencji

Jeśli autor nie ma otrzymać wynagrodzenia, trzeba to wyraźnie ustalić. Zasadą jest, że twórcy należy się wynagrodzenie. Jeżeli kwestia ta zostanie przemilczana, autor będzie mógł żądać zapłaty przez wydawcę.

Wypada wspomnieć, że nawet w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy przeniesienia praw autorskich lub licencji (zgody na publikację) powstanie obowiązek podatkowy. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem podatnika jest także wartość otrzymanych przez niego świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Nieodpłatna zgoda na publikację (licencja) może zostać uznana jako inne nieodpłatne świadczenie, przy czym ust. 2a pkt 4 powyższego artykułu precyzuje, iż wartość pieniężną tego rodzaju świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu praw tego samego rodzaju. W celu wyliczenia należnego podatku wydawca powinien więc wartość tę ustalić w oparciu o wysokość opłat licencyjnych, jakie w podobnych sytuacjach wypłacane są autorom, biorąc pod uwagę okoliczności rozpatrywanego przypadku (objętości wykorzystanego dzieła, przedmiotowego zakresu jego wykorzystania, np. rodzaju nośników, na jakich będzie ono utrwalone itd.).

Paradoksalnie więc – umowy nieprzewidujące wynagrodzenia dla autora mogą okazać się bardziej problematyczne od umów przewidujących zapłatę za udzielenie licencji.

Czas trwania i zakres terytorialny licencji

Jeżeli w licencji nie wskażemy wyraźnie jaki jest czas trwania i zakres terytorialny licencji zastosowanie znajdą zasady ogólne. W takim przypadku poczytuje się, że umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę.

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »