Umowa teledysk muzyczny

Obowiązek podpisania stosownych umów ma każdy producent lub artysta, który w procesie komponowania, nagrywania, rejestracji materiału, tworzenia teledysku i grafik wspierał się innymi osobami. Każda współpraca producenta lub artysty z muzykiem sesyjnym, kompozytorem, reżyserem, kamerzystą, dźwiękowcem, itd. skutkuje po stronie tych osób powstanie praw chroniących efekt ich pracy.

Jeśli więc producent lub artysta chciałby w przyszłości wykorzystywać swobodnie wykonany dla niego teledysk – powinien posiadać odpowiednią umowę z osobami, które go stworzyły (aktorami, scenarzystami, reżyserami).

Po złożeniu zamówienia możesz się spodziewać (krok po kroku):

  1. Telefonu od konsultanta celem umówienia 1,5-godzinnej rozmowy.
  2. Konsultacji z opiekunem w dogodnym dla Ciebie terminie.
  3. Pomyślnego wykonania wybranego zlecenia.
Kategoria: Tag:

Opis

DLACZEGO POWINIENEM ZAWRZEĆ UMOWĘ Z WYKONAWĄ TELEDYSKU?

Producent lub artysta, który nie podpisał odpowiednich umów z osobami mającymi wkład w materiał, ryzykuje przy każdym rozporządzeniu tym materiałem (nagraniami, teledyskami, okładkami, itd.).  Wszystkie umowy z wydawcą, agencją koncertową, reklamodawcą, itp. wymagają oświadczenia, że producent lub artysta posiada wszelkie prawa do materiałów. Jeśli takie oświadczenie składa bez wcześniejszego podpisania umów ze wszystkimi osobami mającymi wkład w ten materiał naraża się na nieprzyjemności związane z roszczeniami osób, które mają do tych materiałów prawo. Jeśli natomiast w wyniku takich roszczeń dojdzie na przykład do zatrzymania dystrybucji lub emisji reklamy – producent lub artysta będzie odpowiadał również względem tych osób, które poniosły z tego tytułu straty.

Osoba wykonująca dla ciebie teledysk będzie jego autorem – przysługiwać będą jej zatem prawa autorskie, które nie przejdą na ciebie nawet jeśli podpiszesz umowę zlecającą wykonanie teledysku. Konieczne będzie także zawarcie umowy dotyczącej samych praw autorskich.

Jeśli chcesz, aby na bezterminowo przysługiwały ci prawa autorskie majątkowe do teledysków, których wykonanie zamierzasz zlecić, czyli jeśli chcesz żeby zyski z ich użytkowania przypadały tobie – bezwzględnie wymagana będzie forma pisemna. Wymóg ten wynika z art. 53 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, na mocy którego umowa zawarta w inny sposób będzie nieważna.

Umowa przenosząca prawa jest solidnym, długofalowym rozwiązaniem gdyż zapewni ci, że prawa do teledysku pozostaną przy tobie. Możesz jednak podpisać także umowę licencyjną, dzięki której będziesz miał możliwość korzystania z teledysku przez określony czas w przypadku nieokreślenia takiego czasu w umowie – na 5 lat). W formie ustnej, dorozumianej lub mailowej możesz jedynie zawrzeć umowę licencyjną niewyłączną, która pozwalać będzie na korzystanie z utworu (w tym wypadku – teledysku) przez określony czas (ale w sposób niewyłączny – jego autor będzie wtedy mógł udzielać licencji także innym osobom. Jeśli będziesz chciał być jedyną osobą, która będzie miała prawa do korzystania z teledysku, konieczne będzie zawarcie umowy licencji wyłącznej, która musi być sporządzona w formie pisemnej.

O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ?

W produkcji teledysku może brać udział wiele osób. Często korzysta się w nich z usług aktorów, którym będą następnie przysługiwać prawa do ich artystycznych wykonań. Musisz dopilnować, żeby doszło do przeniesienia tych praw na ciebie – czyli producenta teledysku. W doktrynie prawniczej pojawiają się poglądy, że niezależnie od tego czy wykonawca teledysku podpisze z aktorami umowę w formie pisemnej, nabywa on prawa do ich artystycznych wykonań. Dobrym rozwiązaniem, nie skutkującym wątpliwościami interpretacyjnymi będzie jednak zawarcie w umowie na teledysk oświadczenia jego twórcy, że posiada on wszelkie prawa związane z występem aktorów oraz działaniami innych osób zaangażowanych w produkcję teledysku. W takim wypadku to na autorze teledysku spoczywać będzie ewentualny obowiązek podpisania umów z uczestnikami produkcji i to na nim spoczywać będzie odpowiedzialność w razie ewentualnych naruszeń.

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG PRAWNIKA PRZY SPORZĄDZANIU UMOWY WYKONAWCA TELEDYSKU?

W umowach przenoszących prawa autorskie oraz w umowach licencyjnych konieczne jest wyraźne wskazanie pól eksploatacji, do których się odnoszą. Pola eksploatacji oznaczają sposoby korzystania z utworu – a ich zbyt ogólne lub nieprecyzyjne określenie nie będzie skutkowało przeniesieniem praw lub udzieleniem zgody. Pomoc prawnika z pewnością pozwoli poprawnie sformułować takie zapisy i zagwarantuje ważność poszczególnych zapisów umowy.

CZY WAŻNE JEST BY PRAWNIK, DO KTÓREGO SIĘ ZWRÓCĘ, BYŁ EKSPERTEM OD PRAWA AUTORSKIEGO?

Ekspertyza w danej dziedzinie zawsze daje większą gwarancję odpowiedniego zajęcia się sprawą. Prawo autorskie, a w tym prawo muzyki są bardzo konkretnymi dziedzinami prawa, więc posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonanie usług na najwyższym poziomie. Znamy realia świata muzycznego, sporządziliśmy niejedną umowę i możemy pochwalić się ogromną wiedzą. W swojej praktyce spotkaliśmy się z sytuacjami, w których staraliśmy się „ratować” naszych klientów z sytuacji spowodowanych nieumiejętnie sporządzanymi umowami, jednak jak zawsze – lepiej jest zapobiegać, niż naprawiać.

Translate »