Impreza masowa a organizacja koncertu

 w Strona główna

W ostatnim czasie sporo rozgłosu zyskała sprawa właścicielki klubu, która została prawomocnie skazana na 30 tys. zł grzywny za organizowanie imprez masowych bez zezwolenia. W artykule prezentujemy najważniejsze informacje dla organizatorów koncertów.

Stan faktyczny w sprawie właścicielki klubu, która została skazana (kluczowe okoliczności, które możemy relacjonować ze względu na publiczny charakter sprawy):

  1. Przed zaplanowanym koncertem Policja zwróciła się mailowo do właścicieli klubu o udzielenie informacji.
  2. W odpowiedzi właścicielka klubu wskazała, że na koncercie będzie około 1.000 osób. Poinformowała również o zagrożeniach (groźby).
  3. Właścicielka klubu zwróciła się do Urzędu Miejskiego z zapytaniem, czy powinna posiadać zgodę na organizację imprezy masowej
  4. Właścicielka klubu otrzymała od Urzędu Miejskiego odpowiedź twierdzącą.
  5. Impreza odbyła się mimo braku zgody. Policja liczyła osoby wchodzące na koncert i doliczyła się około 1 230 osób.
  6. Później w klubie były organizowane inne imprezy na ponad 500 osób – koncerty oraz pokaz filmu z muzyką taneczną. Podczas koncertu Policja liczyła uczestników.
  7. Właścicielka klubu wystąpiła do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o pisemne stanowisko w sprawie obowiązku posiadania zgody na imprezę masową.
  8. Właścicielka klubu uzyskała odpowiedź Urzędu Miejskiego, iż uznanie imprezy za masową zależy od jej charakteru oraz liczby uczestników.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Organizacja koncertu – impreza masowa

Uznanie imprezy za masową – w dużym uproszczeniu – zależy zarówno od jej charakteru jak również liczby uczestników. W myśl przepisów organizacja koncertu jest traktowana jako wydarzenie artystyczno- rozrywkowe.

Zatem wstępna kwalifikacja danej imprezy jako imprezy masowej będzie zależeć od tego czy koncert jest organizowany:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Warto jednak pamiętać, że ustawa o imprezach masowych przewiduje wyłączenia w zakresie jej stosowania. Dlatego nie należy wyciągać pochopnych wniosków ze wstępnej kwalifikacji planowanej imprezy.

Organizacja koncertu – przepisy ustawy o imprezach masowych

W powyższej sprawie zasadnicze znaczenie miał przepis art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Art.  3.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:

  1. a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

(…)

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym (…), która ma się odbyć:

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Organizacja koncertu – warunki techniczne klubu

Istotne są też przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Art. 236

  1. Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w budynku, w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich użytkowników, liczbę tę należy przyjmować w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń, dla:

1) sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, świetlic itp. – 1 m2/osobę;

Ustawa o imprezach masowych – wyłączenia

Ustawa o imprezach masowych przewiduje wyłączenia w zakresie jej stosowania. Możliwa jest więc sytuacja, w której organizacja wydarzenia o znacznej ilości osób nie będzie wymagała uzyskania zezwolenia na imprezę masową.

W przypadku wyłączenia zastosowania ustawy o imprezach masowych organizacja koncertu będzie zdecydowanie łatwiejsza. W takiej sytuacji odpadnie bowiem wiele obowiązków, które na organizatorów imprez masowych nakłada powyższa ustawa.

Z praktyki wiemy, że wielu organizatorów stara się unikać stosowania ustawy o imprezach masowych, w szczególności przez praktyki dotyczące liczenia osób na imprezie, organizacji bezpieczeństwa czy sprzedaży alkoholu. Nie jest to właściwa droga. Takie praktyki kończą się źle, co potwierdza jedynie ostatni głośny przypadek.

Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy powinno wynikać wprost z obowiązujących przepisów. Tylko takie, legalne działanie może prowadzić do ułatwienia organizacji imprez w klubach.

Czy klub musi mieć zezwolenie na imprezę masową?

Na pytanie czy klub musi mieć zezwolenie na imprezę masowa nie można odpowiedzieć w sposób generalny. Konieczna jest analiza szczegółów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami!

Recommended Posts

Napisz komentarz

Translate »